Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne


Art. 627. Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

Art. 628. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania
sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego
miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek
spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy
dla m.st. Warszawy.

Art. 629. (uchylony)

Art. 630 – 632. (uchylone)

Art. 633. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się
rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Sąd, który nie jest sądem
spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sąd spadku.

Art. 634. Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy
lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo
nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Art. 635. § 1. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu.
§ 2. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do
zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy,
współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód
należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy.
§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje się z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że
spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie
ma ustawowego przedstawiciela.
§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca
komornikowi lub innemu organowi.
§ 5. Postanowienie ulega wykonaniu z chwilą jego wydania. Sąd może wstrzymać wykonalność
zaskarżonego postanowienia.
§ 6. Na postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie.

Art. 636. Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór,
złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad
nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych,
równocześnie lub kolejno.

Art. 6361. Przepisy o zabezpieczeniu spadku stosuje się odpowiednio do
zabezpieczenia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Art. 637. § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do
zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód
należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie
spisu inwentarza.
§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z
urzędu.

Art. 638. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić
przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Art. 639. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy tryb postępowania
w sprawach unormowanych w niniejszym rozdziale.

Art. 640. § 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza
albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego
okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub
sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.
§ 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie
spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Art. 641. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:
1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego
zamieszkania;
2) tytuł powołania do spadku;
3) treść złożonego oświadczenia.
§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu
oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich
testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących
treści i miejsca przechowania testamentów.
§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie
sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już
poprzednio złożone.
§ 4. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół.

Art. 642. (uchylony)

Art. 643. O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według
oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej
kolejności.

Art. 644. Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a
inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Art. 645. (uchylony)

Art. 646. § 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go
w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za
wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Art. 647. W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku
może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do
wyjawienia przedmiotów spadkowych.

Art. 648. § 1. Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament
się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym
terminie.
§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie złożenia testamentu przysługuje zażalenie.

Art. 649. § 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci
spadkodawcy.
§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą
one być obecne przy tej czynności.

Art. 650. Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza
wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych.

Art. 651. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan zewnętrzny
oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie
zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia.

Art. 652. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz
zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę
testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając
odpis sporządzonego protokołu.

Art. 653. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie
spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz
przesyła złożony testament temu sądowi.

Art. 654. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do pisma
stwierdzającego treść testamentu ustnego.

(oznaczenie rozdziału 2 i tytuł tego rozdziału – uchylone)

Art. 655. § 1. Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały
w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie
inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy
testamentu, wierzyciela spadku albo właściwego urzędu skarbowego może nakazać spadkobiercy
złożenie:
1) oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął oraz że nie podał
do spisu inwentarza nieistniejących długów;
2) wykazu przedmiotów spadkowych nieujawnionych w spisie inwentarza, jeżeli mu są wiadome,
z podaniem miejsca przechowania ruchomości i dokumentów dotyczących praw majątkowych, jak
również z wyjaśnieniem podstawy prawnej tych praw;
3) zapewnienia, że złożone oświadczenie lub wykaz są prawidłowe i zupełne.
§ 2. Wierzyciel spadku może zgłosić powyższe wnioski tylko wówczas, gdy uprawdopodobni, że
ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długów
spadkowych.

Art. 656. Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie,
wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie
przedmiotów spadkowych, jeżeli są mu znani.

Art. 657. Jeżeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu
współspadkobiercy, ten ostatni może nie później niż na rozprawie żądać włożenia na wnioskodawcę
obowiązków wymienionych w art. 655.

Art. 658. Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego w całości lub części
wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych, sąd na wniosek każdego, kto był uprawniony do
wystąpienia z tym wnioskiem, wezwie spadkobiercę do wykonania w wyznaczonym terminie włożonego
na niego obowiązku, z pouczeniem, że oświadczenie swe może spadkobierca złożyć do protokołu
sądowego. Równocześnie sąd wyznaczy na dzień przypadający co najmniej na dwa tygodnie po
upływie wyznaczonego terminu posiedzenie, na które wezwie wszystkich uczestników sprawy. Jeżeli
przed tym posiedzeniem spadkobierca złoży oświadczenie lub wykaz, sąd zawiadomi o tym
uczestników.

Art. 659. Spadkobierca, który swym obowiązkom nie uczynił zadość, może spełnić je
jeszcze na posiedzeniu. W związku z materiałem przedstawionym przez spadkobiercę sąd oraz
uczestnicy mogą zadawać spadkobiercy pytania.

Art. 660. § 1. W razie niedopełnienia przez spadkobiercę jego obowiązków lub odmowy
odpowiedzi na stawiane mu pytania, sąd stosuje środki przymusu według przepisów o egzekucji
świadczeń niepieniężnych.
§ 2. O skutkach tych należy spadkobiercę uprzedzić w wezwaniu do spełnienia obowiązków objętych
postanowieniem o wyjawieniu przedmiotów spadkowych.

Art. 661. § 1. Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu
ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku oraz
podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane.
§ 2. Kto nie dopełnia obowiązku przewidzianego w paragrafie poprzedzającym, odpowiada za
wynikłą stąd szkodę, nadto sąd spadku może wymierzyć mu grzywnę.

Art. 662. Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, sąd
wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu.
Do postępowania w sprawie przesłuchania świadków testamentu ustnego stosuje się odpowiednio
przepisy o dowodzie ze świadków w procesie, z tą zmianą, że świadkowie testamentu nie mogą
odmówić zeznań ani odpowiedzi na pytanie, ani też nie mogą być zwolnieni od złożenia
przyrzeczenia.

Art. 663. (uchylony)

Art. 664. Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego
obowiązku, powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo w piśmie z
podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być
udzielone w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 665. § 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu,
na jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania
oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy
testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na wykonawcę
testamentu. W zaświadczeniu wskazuje się też prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, jeżeli
zostały one określone przez spadkodawcę.
§ 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym zaświadczeniu, przesyłając jego
odpis.

Art. 666. § 1. Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku,
a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku.
§ 2. Jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu
inwentarza.

Art. 667. § 1. Kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą,
i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku.
§ 2. Kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Do sprawowania
zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.

Art. 668. Sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych, które
są narażone na zepsucie albo których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. Sprzedaż
nastąpi w sposób przewidziany dla sprzedaży ruchomości w toku egzekucji, chyba że sąd określi
inny sposób sprzedaży.

Art. 669. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po
przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 6691. § 1. Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia
dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia
w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie
akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 3. Poza okolicznościami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.
§ 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd zawiadamia
o tym notariusza, który uchylony akt sporządził, oraz Krajową Radę Notarialną, przesyłając
odpisy wydanego orzeczenia.

Art. 670. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności
bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do
której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie
złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Art. 671. § 1. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie
złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.
§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest
wiadome:
1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia
lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
2) o testamentach spadkodawcy.
§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod
przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie.

Art. 672. Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody
nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia
spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Art. 673. Ogłoszenie powinno zawierać:

      1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;

2) datę śmierci spadkodawcy;
3) wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy;
4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o
stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 674. § 1. Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze
Państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym
obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.
§ 2. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia
w piśmie.

Art. 675. Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania
zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały
miejsce zamieszkania.

Art. 676. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców
nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda
postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane,
a w ich braku – przez Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego.

Art. 677. § 1. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne
osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd
wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również
wysokość ich udziałów.
§ 2. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu
zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny,
oraz przedmiot tego zapisu.
§ 3. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego może nastąpić również przez wydanie
przez sąd postanowienia częściowego.

Art. 678. Jeżeli stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt
poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub której zgon został stwierdzony
postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą lub o stwierdzeniu jej zgonu
zostało uchylone, sąd spadku z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo
akt poświadczenia dziedziczenia.

Art. 679. § 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest
spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony
tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem
przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o
stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego
nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu,
a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.
§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.
§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż
wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to
postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Art. 680. § 1. We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak
również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się
znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek,
który ma być przedmiotem działu.
§ 2. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody
stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Art. 681. Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został
sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Art. 682. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz
dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki
sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć
wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli
przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać
dane dotyczące okoliczności przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.

Art. 683. Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej
rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się
spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy
współspadkobiercy.

Art. 684. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd.

Art. 685. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w
razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku
może wydać postanowienie wstępne.

Art. 686. W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych,
których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych
roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów
spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów
i spłaconych długów spadkowych.

Art. 687. W braku podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego
wniosku uczestników, dział spadku będzie rozpoznany według przepisów poniższych.

Art. 688. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia
współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3.

Art. 689. Jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład
stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie
współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu.

Art. 690. § 1. W razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku sąd przeprowadza rozprawę.
§ 2. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sąd uchylenia się, o którym mowa w § 1,
ulega zmianie krąg osób, co do których nabycie spadku zostało już stwierdzone albo
zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia, sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia
z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt
poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie.

Art. 691. § 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba
zainteresowana. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu wykonawcy testamentu.
§ 2. Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwrócić zaświadczenie o swych
uprawnieniach.

 

x