Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu


Art. 626. § 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli
wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy
miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić
dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej
są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu.

 

x