Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności


Art. 617. We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą
ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Art. 618. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o
prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia
współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia
współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.
§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w
sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku
przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie
współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po
wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i
sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały
przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności.
§ 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może
dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w
postępowaniu o zniesienie współwłasności.

Art. 619. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego sąd
ustala jego skład i wartość, w szczególności obszar i rodzaj nieruchomości wchodzących w skład
tego gospodarstwa oraz obszar i rodzaj nieruchomości stanowiących już własność współwłaścicieli
i ich małżonków, a w miarę potrzeby także okoliczności przewidziane w art. 216 Kodeksu
cywilnego.
§ 2. Podział w naturze nastąpi po zasięgnięciu opinii biegłych co do sposobu podziału.

Art. 620. (uchylony)

Art. 621. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony
na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach
wieczystych.

Art. 622. § 1. W toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać
współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego
doprowadzić.
§ 2. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności,
sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli spełnione zostaną wymagania, o
których mowa w dwóch artykułach poprzedzających, a projekt podziału nie sprzeciwia się prawu
ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób
uprawnionych.

Art. 623. Jeżeli brak podstaw do wydania postanowienia w myśl artykułu poprzedzającego,
a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części
odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności
zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty
pieniężne.

Art. 624. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym
współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na uczestników
wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy albo jej część przypadnie
współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd w postanowieniu o zniesieniu
współwłasności orzeknie również co do wydania jej przez pozostałych współwłaścicieli,
określając stosownie do okoliczności termin wydania. Określenie terminu wydania nieruchomości
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części powinno nastąpić z uwzględnieniem
interesu społeczno-gospodarczego.

Art. 625. W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli
sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi
sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale
sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

 

x