Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy


Oddział 1 Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego

Art. 6101. § 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o
przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają
przepadkowi.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy
będących towarami przez organ celny.

Art. 6102. § 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. Do
wniosku dołącza się protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do
doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, jeżeli protokół taki został
sporządzony.
§ 2. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy będących
towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach faktycznych, jeżeli ponadto
sąd jest właściwy dla każdej sprawy.

Art. 6103. Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą, który w postępowaniu w
sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, ani
nie wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkałego w Polsce, który nie może być pełnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie
uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń.

Art. 6104. Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu.

Art. 6105. Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiązany
właściwy organ celny. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów prawa
celnego.

Oddział 2 Przepadek pojazdów

Art. 6106. § 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o
przepadek pojazdów, które na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym podlegają przepadkowi
na rzecz powiatu.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca, z którego usunięto pojazd.
§ 3. Sprawy, o których mowa w § 1, są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym, chyba że sąd
postanowi inaczej.

Art. 6107. § 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek starosty.
§ 2. Starosta może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku pojazdów usuniętych w tych
samych okolicznościach faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy.

 

x