Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej


Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na
równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po
stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
§ 2. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta niezależnie od tego, w jakim państwie
zostały wydane, podlegają uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności na zasadach określonych
w niniejszym tytule.

Art. 1213. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody
przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana
załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim
zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.
Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są
sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na
język polski.

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej,
nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu służy zażalenie.
§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających
się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Na postanowienie sądu
przysługuje zażalenie. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność
została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.
§ 3. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed
nim zawartej, jeżeli:
1) według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego;
2) uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku
publicznego).

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego
wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po
przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 1214, sąd na wniosek strony odmawia uznania
albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej
przed sądem polubownym za granicą, jeżeli strona wykaże, że:
1) nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo
utracił moc według prawa dla niego właściwego;
2) nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym
lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony swoich praw przed sądem polubownym;
3) wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza
zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd
polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub
wykraczających poza jego zakres, odmowa uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu
polubownego może dotyczyć jedynie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego
zakres;
4) skład sądu polubownego lub postępowanie przed tym sądem nie były zgodne z umową stron lub –
w braku w tym przedmiocie umowy – nie były zgodne z prawem państwa, w którym przeprowadzono
postępowanie przed sądem polubownym;
5) wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został uchylony albo jego
wykonanie zostało wstrzymane przez sąd państwa, w którym lub według prawa którego wyrok ten
został wydany.
§ 3. Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie uznania albo stwierdzenia
wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem
polubownym za granicą przysługuje skarga kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania
zakończonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie uznania lub stwierdzenia wykonalności
oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

Art. 1216. § 1. Jeżeli wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego zgodnie
z przepisami tytułu VII, sąd, do którego skierowano wniosek o uznanie albo stwierdzenie
wykonalności tego wyroku, może odroczyć rozpoznanie sprawy. Sąd ten może również, na wniosek
strony żądającej uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, nakazać
drugiej stronie złożenie stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego
wydanego za granicą wniesiono w państwie, w którym lub według prawa którego wyrok został
wydany.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ugody zawartej przed sądem polubownym.

Art. 1217. W postępowaniu o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody zawartej przed sądem polubownym
w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd nie bada okoliczności, o których mowa w art. 1214 § 3, jeżeli
skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego została prawomocnie oddalona.
x