Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym


Art. 1183. W postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane
równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz
dowodów na ich poparcie.

Art. 1184. § 1. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą uzgodnić zasady
i sposób postępowania przed sądem polubownym.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może, z zastrzeżeniem przepisów
ustawy, prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny nie jest
związany przepisami o postępowaniu przed sądem.

Art. 1185. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny niezależnie od ustalonego
miejsca postępowania może wyznaczyć posiedzenie w każdym miejscu, jakie uzna za stosowne dla
odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów.

Art. 1186. W braku odmiennego uzgodnienia stron, postępowanie przed sądem polubownym
rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania
sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie na arbitraż). Wezwanie na arbitraż
powinno dokładnie określić strony i przedmiot sporu oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na
podstawie którego postępowanie ma być prowadzone, a także zawierać wyznaczenie arbitra, jeżeli
należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż.

Art. 1187. § 1. Strony mogą uzgodnić język lub języki, w których będzie prowadzone
postępowanie. W braku takiego uzgodnienia, o języku lub językach postępowania decyduje sąd
polubowny. Uzgodnienie stron lub decyzja sądu polubownego, jeżeli nie postanowiono w nich
inaczej, mają zastosowanie do wszystkich oświadczeń pisemnych stron, rozprawy oraz orzeczeń
i zawiadomień sądu polubownego.
§ 2. Sąd polubowny może zarządzić, aby do każdego dokumentu było dołączone jego tłumaczenie na
język lub języki uzgodnione przez strony lub określone przez ten sąd.

Art. 1188. § 1. W terminie uzgodnionym przez strony lub, jeżeli strony nie postanowiły
inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany może
złożyć odpowiedź na pozew. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony mogą dołączyć dokumenty, jakie
uznają za stosowne.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew lub odpowiedź na pozew mogą być uzupełnione lub
zmienione w toku postępowania przed sądem polubownym, chyba że sąd polubowny nie dopuści do
takiego uzupełnienia lub takiej zmiany ze względu na zbyt późne ich dokonanie.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się także do powództwa wzajemnego.

Art. 1189. § 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny decyduje o tym, czy
przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich
poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez
wyznaczania rozprawy. Jeżeli strony nie uzgodniły, że postępowanie będzie prowadzone bez
wyznaczania rozprawy, sąd polubowny jest obowiązany rozpoznać sprawę na rozprawie, gdy jedna ze
stron tego zażąda.
§ 2. Strony powinny być odpowiednio wcześnie zawiadomione o rozprawie oraz posiedzeniach sądu
polubownego odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów.
§ 3. Wszelkie pisma składane przez stronę sądowi polubownemu powinny być doręczone drugiej
stronie. Obu stronom powinny być doręczone opinie biegłych oraz inne dowody na piśmie, które
sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu.

Art. 1190. § 1. Sąd polubowny umarza postępowanie, jeżeli powód nie wniesie pozwu
zgodnie z art. 1188.
§ 2. Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew zgodnie z art. 1188, sąd polubowny prowadzi
postępowanie. Brak odpowiedzi na pozew nie może być uznany za przyznanie faktów przytoczonych
w pozwie.
§ 3. Jeżeli strona nie stawi się na rozprawę lub nie przedstawi dokumentów, które strona
obowiązana była przedłożyć, sąd polubowny może prowadzić postępowanie i wydać wyrok na
podstawie zebranego materiału dowodowego.
§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się, jeżeli strona usprawiedliwi swą bezczynność lub
niestawiennictwo, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 1191. § 1. Sąd polubowny może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków,
z dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować środków
przymusu.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może także:
1) wyznaczyć biegłego lub biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii;
2) zażądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji lub przedstawienia mu albo
udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
§ 3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, na żądanie strony lub jeżeli sąd polubowny uzna to
za konieczne, biegły po przedstawieniu swojej pisemnej lub ustnej opinii uczestniczy
w rozprawie, w toku której strony mogą zadawać mu pytania oraz żądać wyjaśnień.

Art. 1192. § 1. Sąd polubowny może zwrócić się o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie
innej czynności, której sąd polubowny nie może wykonać, do sądu rejonowego, w którego okręgu
dowód lub czynność powinna być przeprowadzona. W postępowaniu dowodowym przed sądem rejonowym
mogą wziąć udział strony i arbitrzy z prawem zadawania pytań.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1193. Jeżeli uchybiono przepisom niniejszej części, od których strony mogą
odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym,
strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego uchybienia
przed sądem polubownym ani też powołać się na takie uchybienie w skardze o uchylenie wyroku
sądu polubownego, jeżeli nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w terminie określonym przez
strony bądź przepisy niniejszej części.

x