Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego


Art. 1180. § 1. Sąd polubowny może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu,
ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy
podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza
nieważności lub wygaśnięcia zapisu.
§ 2. Zarzut braku właściwości sądu polubownego może być podniesiony nie później niż
w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony, chyba że przed upływem
terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy
takiego zarzutu albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W obu wypadkach
sąd polubowny może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za
usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez stronę lub uczestniczenie strony w jego wyznaczeniu
nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania
żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na sąd polubowny, powinien być
podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Sąd polubowny może rozpoznać zarzut
podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.
§ 3. O zarzucie, o którym mowa w § 2, sąd polubowny może orzec w odrębnym postanowieniu. Jeżeli
sąd polubowny takim postanowieniem oddali zarzut, każda ze stron może w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia jej tego postanowienia wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie. Wszczęcie
postępowania przed sądem nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez sąd polubowny. Do postępowania
przed sądem przepisy art. 1207 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie sądu przysługuje
zażalenie.

Art. 1181. § 1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny na wniosek strony,
która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu
zabezpieczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Wydając takie
postanowienie, sąd polubowny może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego
zabezpieczenia.
§ 2. Na wniosek strony sąd polubowny może zmienić lub uchylić postanowienie wydane na podstawie
§ 1.
§ 3. Postanowienie sądu polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego
podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. Przepisy art. 1214 § 2 i 3
oraz art. 1215 stosuje się odpowiednio.

Art. 1182. Jeżeli zastosowanie zarządzonego przez sąd polubowny tymczasowego środka
zabezpieczającego było oczywiście nieuzasadnione, strona, na rzecz której środek ten został
zastosowany, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. Roszczenie o naprawienie szkody może być
dochodzone także w toczącym się postępowaniu przed sądem polubownym.

x