Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Tytuł III. Skład sądu polubownego


Art. 1169. § 1. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego
(arbitrów).
§ 2. W braku takiego określenia powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów.
§ 3. Postanowienia umowy przyznające jednej ze stron więcej uprawnień przy powołaniu sądu
polubownego są bezskuteczne.

Art. 1170. § 1. Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Art. 1171. § 1. Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów.
§ 2. W braku takiego uzgodnienia arbitrów powołuje się w sposób następujący:
1) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z nieparzystej liczby
arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie arbitrzy powołują arbitra
przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony
nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub
arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
2) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez jedynego arbitra, a w terminie miesiąca od dnia,
w którym jedna ze stron zwróciła się o wspólne powołanie arbitra, strony tego nie uczyniły,
arbitra powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
3) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z parzystej liczby
arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a arbitrzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony
nie wybrali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub
arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron.
§ 3. Strona lub strony mogą powołać także arbitra zastępczego na wypadek śmierci, ustąpienia,
odwołania (wygaśnięcia powołania) arbitra przez nie wyznaczonego.

Art. 1172. Jeżeli według umowy stron arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać
osoba trzecia, która nie dokonała tego w terminie przez strony określonym, a gdy strony tego
terminu nie określiły, w terminie miesiąca od dnia wezwania jej, aby to uczyniła, każda ze
stron może wystąpić do sądu z wnioskiem o powołanie arbitra lub arbitra przewodniczącego, chyba
że strony postanowiły inaczej.

Art. 1173. § 1. Powołując arbitra, sąd bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter
powinien mieć stosownie do porozumienia stron, oraz inne okoliczności, które zapewniają
powołanie na arbitra osoby niezależnej i bezstronnej.
§ 2. Powołując jedynego arbitra albo arbitra przewodniczącego w sporze między stronami mającymi
miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach, sąd powinien rozważyć potrzebę powołania
osoby niezwiązanej z żadnym z tych państw.

Art. 1174. § 1. Osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie
okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jej bezstronności lub niezależności.
§ 2. Arbiter może być wyłączony tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma kwalifikacji
określonych w umowie stron. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu
którego uczestniczyła, może ona żądać tylko z przyczyn, o których się dowiedziała po jego
powołaniu.

Art. 1175. Arbiter może ustąpić w każdym czasie. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych
powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Art. 1176. § 1. Strony mogą określić tryb postępowania o wyłączenie arbitra.
§ 2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym strona zgłosiła do sądu polubownego żądanie
wyłączenia arbitra w trybie określonym przez strony, arbiter nie zostanie wyłączony, strona
żądająca wyłączenia może w terminie następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu z wnioskiem
o wyłączenie arbitra. Odmienne postanowienia umowy stron są bezskuteczne.
§ 3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, strona żądająca wyłączenia arbitra powinna
w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dowiedziała się o jego powołaniu, lub od dnia,
w którym dowiedziała się o okolicznościach wymienionych w art. 1174 § 2, zawiadomić o tym na
piśmie wszystkich arbitrów powołanych do rozstrzygnięcia sprawy oraz stronę przeciwną.
W zawiadomieniu, które powinno być jednocześnie wysłane do wszystkich tych osób, należy wskazać
okoliczności uzasadniające żądanie wyłączenia.
§ 4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym zgodnie z przepisem § 3 doręczono
arbitrowi zawiadomienie o żądaniu jego wyłączenia, arbiter ten sam nie ustąpi lub nie zostanie
odwołany na mocy zgodnych oświadczeń stron złożonych na piśmie, strona żądająca wyłączenia może
w terminie następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie arbitra.
§ 5. Jeżeli arbiter ustępuje lub zostaje odwołany przez strony w związku z żądaniem jego
wyłączenia, nie oznacza to samo przez się, że żądanie to było uzasadnione.
§ 6. Wniesienie do sądu wniosku, o którym mowa w § 2 i 4, nie ma wpływu na bieg postępowania
przed sądem polubownym, chyba że sąd polubowny postanowi zawiesić to postępowanie do czasu
rozstrzygnięcia takiego wniosku przez sąd.

Art. 1177. § 1. Strony mogą w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie
o odwołaniu każdego z arbitrów.
§ 2. Na wniosek którejkolwiek ze stron sąd może odwołać arbitra, jeżeli jest oczywiste, że
arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub jeżeli opóźnia się z ich
wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny.

Art. 1178. § 1. W razie wygaśnięcia powołania arbitra nowy (zastępczy) arbiter jest
powoływany w sposób, który jest przewidziany dla powołania arbitra.
§ 2. Jeżeli ustąpienie lub odwołanie przez strony lub sąd arbitra powołanego przez jedną ze
stron miało miejsce dwukrotnie, druga strona może zażądać, aby sąd wyznaczył nowego
(zastępczego) arbitra za stronę przeciwną. Z wnioskiem takim strona może wystąpić w terminie
tygodnia od dnia, w którym dowiedziała się, że nowy (zastępczy) arbiter powołany przez stronę
przeciwną ustąpił lub został odwołany.

Art. 1179. § 1. Arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu
wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tych czynności. Odpowiedzialność stron z tego
tytułu jest solidarna.
§ 2. Jeżeli co do wysokości wynagrodzenia i zwracanych wydatków nie nastąpiło porozumienie
arbitra ze stronami, arbiter może żądać, aby sąd ustalił jego wynagrodzenie stosownie do
nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu, a także wydatki podlegające zwrotowi.
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

x