Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Tytuł I. Przepisy ogólne


Art. 1154. Przepisy części niniejszej stosuje się, jeżeli miejsce postępowania przed
sądem polubownym znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wypadkach w części
tej określonych – także wtedy, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1155. § 1. Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie
braku takiego wskazania określa je sąd polubowny, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania,
okoliczności sprawy i dogodność dla stron.
§ 2. Jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym nie zostało określone przez strony ani
przez sąd polubowny, uważa się, że miejsce tego postępowania znajdowało się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy na tym terytorium wydane zostało orzeczenie kończące
postępowanie w sprawie.

Art. 1156. Sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa w sprawach uregulowanych
przepisami niniejszej części, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa także
wtedy, gdy przepisy niniejszej części przewidują czynności sądu w związku z postępowaniem przed
sądem polubownym, którego miejsce znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo
nie jest oznaczone.

Art. 1157. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe –
mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Art. 1158. § 1. Ilekroć w części niniejszej mowa jest o sądzie, rozumie się przez to
sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd
polubowny.
§ 2. Przepisy części niniejszej stosuje się zarówno do sądu polubownego powołanego do
rozstrzygnięcia poszczególnego sporu, jak i składu orzekającego powołanego w ramach stałego
sądu polubownego.

Art. 1159. § 1. W zakresie uregulowanym przepisami niniejszej części sąd może podejmować
czynności jedynie wtedy, gdy ustawa tak stanowi.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 3. W wypadkach, o których mowa w art. 1171, 1172, 1177, 1178 i 1179, sąd może orzec na
posiedzeniu niejawnym. Przed rozstrzygnięciem sąd może wysłuchać strony, wysłuchanie może odbyć
się także przez odebranie oświadczenia na piśmie. W miarę potrzeby sąd może zażądać, aby
oświadczenie na piśmie zawierało podpis notarialnie poświadczony.

Art. 1160. § 1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zawiadomienie pisemne uważa się
za doręczone, gdy zostało wręczone osobiście adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby
albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
§ 2. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego
publicznego rejestru, zawiadomienie uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany
w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.
§ 3. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić
pomimo dołożenia należytej staranności, zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy
zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego
pobytu adresata. W takim wypadku zawiadomienie uważa się za doręczone w ostatnim dniu okresu,
w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
§ 4. Przepisów paragrafów poprzedzających nie stosuje się do doręczeń sądowych.

x