Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)


Tytuł I. Przepisy ogólne


Tytuł II. Zapis na sąd polubowny


Tytuł III. Skład sądu polubownego


Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego


Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym


Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania


Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego


Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej


x