Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część druga. Postępowanie zabezpieczające
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia


Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd
udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie
wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd
może:
1) unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
2) ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem;
3) zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia;
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem;
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.
§ 2. W sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji może
być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. Udzielając
zabezpieczenia, sąd określa czas trwania zakazu, który nie może być dłuższy niż rok. Jeżeli
postępowanie w sprawie jest w toku, uprawniony może przed upływem okresu, na który orzeczono
zakaz publikacji, żądać dalszego zabezpieczenia; przepisy zdania pierwszego i drugiego stosuje
się. Jeżeli uprawniony zażądał dalszego zabezpieczenia, zakaz publikacji pozostaje w mocy do
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku.
§ 21. Przepisu art. 731 nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla
odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.
§ 3. Sąd doręcza obowiązanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w którym nakazuje
mu wykonanie lub zaniechanie czynności albo nieprzeszkadzanie czynnościom uprawnionego. Nie
dotyczy to postanowień nakazujących wydanie rzeczy będących we władaniu obowiązanego.

Art. 756. W sprawach o rozwód, o separację oraz o unieważnienie małżeństwa, sąd może
również orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez
małżonków, potrzebnych mu przedmiotów.

Art. 7561. W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów
z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że
chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.

Art. 7562. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie
stosunków na czas trwania postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z dzieckiem,
sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić
obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek
naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Przepisy
art. 10501 i 10511, a jeżeli zabezpieczenie polega na uregulowaniu
sposobu kontaktów z dzieckiem – art. 5821 § 3, stosuje się odpowiednio.

Art. 757. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo sąd inaczej nie postanowi,
zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie miesiąca od
uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. Na
wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia.

x