Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część druga. Postępowanie zabezpieczające
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych


Art. 747. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej
wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi
wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią
gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Art. 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym,
w wypadkach, o których mowa w art. 747 pkt 2-6, doręcza się również obowiązanemu.

Art. 749. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa jest
niedopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których
egzekucja jest wyłączona.

Art. 751. § 1. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu mogą stanowić przedmiot
zabezpieczenia, gdy obowiązany nie ma innego mienia, które mogłoby zabezpieczyć roszczenia
uprawnionego, istnieje zaś możliwość sprzedaży tych rzeczy niezwłocznie.
§ 2. Sprzedaż rzeczy wymienionych w § 1 powinna nastąpić niezwłocznie, według przepisów
o sprzedaży w trybie egzekucji z ruchomości.
§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd rejonowy może po wysłuchaniu uprawnionego polecić komornikowi
sprzedaż każdej zajętej ruchomości, wierzytelności lub prawa.
§ 4. Cenę uzyskaną ze sprzedaży składa się na rachunek depozytowy sądu na zabezpieczenie
roszczeń uprawnionego.

Art. 752. § 1. Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór uprawnionemu. Zajęte
pieniądze składa się na rachunek depozytowy sądu, a zajęte papiery wartościowe sąd składa
w banku.
§ 2. Sumę złożoną na rachunek depozytowy sąd umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym rachunku
bankowym w wysokości oprocentowania udzielonego przez bank dla wkładów wypłacanych na każde
żądanie. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabezpieczenie może trwać dłużej niż trzy
miesiące, na wniosek obowiązanego, należy umieścić złożone do depozytu sumy w banku wskazanym
przez obowiązanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych.
§ 3. W sprawach, w których zabezpieczenie może być udzielone z urzędu, orzeczenia, o których
mowa w § 2, sąd wydaje z urzędu.

Art. 7521. § 1. W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajęcie praw z
instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w
rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązany w terminie trzech miesięcy
od dnia zajęcia może zlecić ich sprzedaż. Sumę uzyskaną ze sprzedaży umieszcza się na rachunku
depozytowym sądu. Obowiązany może także zlecić, by znajdujące się na rachunku sumy pieniężne
zostały wpłacone na rachunek depozytowy sądu. Przepis art. 752 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Art. 7522. § 1. W razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego
przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego złożony
w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie
kwoty można pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia
i innymi ustawowymi ciężarami, a także na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 2. Udzielając zabezpieczenia, sąd może określić korzystanie z zajętego rachunku bankowego
w inny sposób.
§ 3. Zajęcie rachunku bankowego nie pozbawia obowiązanego prawa do polecenia przekazania
zajętych kwot na rachunek depozytowy sądu w celu wpłacenia sumy zabezpieczenia. Przepis
art. 752 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajęto inne
wierzytelności i prawa majątkowe.

Art. 7523. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz
zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi podstawę wpisu w księdze
wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tych praw. Wpisu dokonuje się na wniosek
uprawnionego. Postanowienie to doręcza się także spółdzielni mieszkaniowej.
§ 2. Spółdzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynnościami
umożliwiającymi zbycie prawa, o którym mowa w § 1.

Art. 7524. § 1. Zarząd przymusowy ustanowiony nad przedsiębiorstwem lub
gospodarstwem rolnym obowiązanego lub nad zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego
częścią albo nad częścią gospodarstwa rolnego wykonuje się według przepisów o zarządzie w toku
egzekucji z nieruchomości.
§ 11. Zarządcę ustanawia sąd wydający postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.
Postanowienie o ustanowieniu zarządcy jest jednocześnie podstawą do wprowadzenia go w zarząd
bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Zarządcą nie może być obowiązany.
§ 2. W toku sprawowania zarządu sąd może, za zgodą uprawnionego i obowiązanego, zezwolić na
wykonywanie zarządu w inny sposób.
§ 3. Za zgodą obowiązanego sąd postanowi, że dochód uzyskiwany z zarządu przeznaczony będzie na
zaspokojenie uprawnionego. Zgoda taka nie jest potrzebna w sprawach wymienionych w art. 753,
art. 7531 i art. 754. Wydając postanowienie o przekazywaniu dochodu na zaspokojenie
uprawnionego, sąd określi wysokość kwoty, do której wierzyciel winien być zaspokojony, jeżeli
kwota ta nie została określona w postanowieniu o zabezpieczeniu.
§ 4. W razie wyrażenia zgody na zaspokojenie uprawnionego z dochodu uzyskanego przez zarząd,
przepisy art. 7532stosuje się odpowiednio.
§ 5. W sprawach, o których mowa w § 2-4, orzeka sąd wydający postanowienie o zabezpieczeniu.

Art. 7525. Czynności prawne obowiązanego dotyczące majątku objętego zarządem
przymusowym podjęte po ustanowieniu zarządu są nieważne. Dla określenia czasu powstania skutków
ustanowienia zarządu przepisy art. 910 stosuje się odpowiednio.

Art. 7526. § 1. W razie skierowania egzekucji do składników mienia objętego
zarządem przymusowym dalsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów o egzekucji przez
zarząd przymusowy. Przepisy art. 10644 i art. 106410 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Jeżeli do przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem ustanowionym
w postępowaniu zabezpieczającym skierowano egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, przepis art. 106414 stosuje się odpowiednio.

Art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu
obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.
W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia
o zabezpieczeniu.

Art. 7531. § 1. Przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia
roszczeń o:

      1) rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie
      ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych treścią
      dożywocia na dożywotnią rentę;

2) wynagrodzenie za pracę;
3) należności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości albo kary umownej, jak również należności
z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, przeciwko
przedsiębiorcy do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;
4) należności z tytułu najmu lub dzierżawy, a także należności z tytułu opłat obciążających
najemcę lub dzierżawcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowego –
do wysokości, o której mowa w pkt 3;
5) naprawienie szkody wynikającej z naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) wynagrodzenie przysługujące twórcy projektu wynalazczego.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 sąd udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy.
Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Przepisu
art. 749 nie stosuje się.
§ 3. W sprawach wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 dla udzielenia zabezpieczenia nie jest wymagane
uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Art. 7532. W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 7531,
jeżeli osoba obowiązana do świadczeń uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie
niezaspokojonym może być wydany na posiedzeniu niejawnym.

Art. 754. Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia
alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art. 142 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na
koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez
pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy
miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.
Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje się odpowiednio.

Art. 7541. § 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd
inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po
upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało
zabezpieczeniu.
§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub pkt 6,
zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się
orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych.
§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd wyda postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia.

x