Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych


Art. 115310. Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne
w państwach członkowskich Unii Europejskiej będących stronami Protokołu haskiego z dnia 23
listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 331
z 16.12.2009, str. 17), o którym mowa w przepisach odrębnych, jak również pochodzące z tych
państw członkowskich i w nich wykonalne ugody sądowe i dokumenty urzędowe w sprawach
alimentacyjnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po
nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 115311. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 115310,
klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej
właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 115312. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje się.

 

x