Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń


Art. 11537. Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane
w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, opatrzone w tych państwach
zaświadczeniem na podstawie przepisów odrębnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają
wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 11538. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11537,
klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej
właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 11539. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje się.

 

x