Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej


Art. 11534. Europejskie nakazy zapłaty wydane przez sądy państw członkowskich
Unii Europejskiej, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach na podstawie
przepisów odrębnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 11535. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11534,
klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej
właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 11536. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje się.

 

x