Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego


Art. 11531. Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody
zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe
sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach
zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają
wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 11532. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11531,
klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej
właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 11533. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje się.

 

x