Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych


Art. 1150. Orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do
wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności
przez sąd polski. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne
w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 1151. § 1. Stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela przez nadanie
orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli wykonalności.
§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć dokumenty wymienione w art.
1147, a ponadto dokument stwierdzający, że orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego
pochodzi, chyba że wykonalność wynika z treści orzeczenia lub prawa tego państwa.

Art. 11511. § 1. O nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd okręgowy miejsca
zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu – sąd okręgowy, w którego okręgu ma
być prowadzona egzekucja.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu wniosku dłużnik może przedstawić
stanowisko w sprawie. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności służy
zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna; można także żądać
wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie
nadania klauzuli wykonalności, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia wydanego w tym przedmiocie. Przepisu art. 795 § 2 nie stosuje się.

Art. 11512. § 1. Egzekucja na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego może
być wszczęta po uprawomocnieniu się postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Do czasu
upływu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o nadaniu klauzuli
wykonalności, a w razie wniesienia zażalenia – do czasu jego rozpoznania przez sąd apelacyjny,
postanowienie to stanowi tytuł zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia określa wierzyciel we
wniosku o dokonanie zabezpieczenia. Dla orzeczeń obejmujących roszczenia pieniężne dopuszczalne
są wyłącznie rodzaje zabezpieczeń wymienione w art. 747. W razie potrzeby rodzaj zabezpieczenia
może określić na wniosek wierzyciela także sąd okręgowy w postanowieniu o nadaniu klauzuli
wykonalności. Do zabezpieczenia tego art. 750-7526, art. 7541, art. 755
i art. 757 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Wykonanie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, sąd okręgowy może uzależnić od złożenia
przez wierzyciela kaucji. Dłużnikowi przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia z kaucji złożonej
przez wierzyciela przed wszystkimi innymi wierzycielami wierzyciela.
§ 3. W razie oddalenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności albo wydania
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności sąd apelacyjny może uzależnić wykonanie
orzeczenia sądu państwa obcego od złożenia stosownego zabezpieczenia przez wierzyciela. Sąd
może, jeżeli na skutek wykonania orzeczenia mogłaby wyniknąć dla dłużnika niepowetowana szkoda,
wstrzymać wykonanie orzeczenia do czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a w
razie jej wniesienia – do czasu jej rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Art. 11513. W przypadkach, o których mowa w art. 840 § 1, podstawy powództwa
o pozbawienie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
nie mogą stanowić zarzuty co do przeszkód określonych w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 11514. Przepisy art. 1150-11513 stosuje się odpowiednio do
rozstrzygnięć innych organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych.

Art. 1152. Ugody w sprawach cywilnych zawarte przed sądami i innymi organami państw
obcych lub przez nie zatwierdzone stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich
wykonalności, jeżeli są one wykonalne w państwie pochodzenia i nie są sprzeczne z podstawowymi
zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
Przepisy art. 1151-11513 stosuje się odpowiednio.

Art. 1153. (uchylony)

 

x