Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym


Art. 11103. § 1. Przepisy o podstawach jurysdykcji krajowej zawarte w tytule
III i tytule IV stosuje się odpowiednio w postępowaniu zabezpieczającym. Umowa, o której mowa
w art. 1105 § 1, jest jednak bezskuteczna, jeżeli wyłącza jurysdykcję sądów polskich jedynie
w postępowaniu zabezpieczającym.
§ 2. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym istnieje także wtedy, gdy
zabezpieczenie może być wykonane w Rzeczypospolitej Polskiej lub wywołać skutek
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11104. § 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne,
jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia.
§ 3. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli
egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

x