Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym


Art. 1106. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o uznanie za zmarłego
i o stwierdzenie zgonu osoby będącej obywatelem polskim lub cudzoziemca mającego ostatnie
miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sąd polski może uznać za zmarłego cudzoziemca mającego ostatnie miejsce zamieszkania
i ostatnie miejsce zwykłego pobytu za granicą, jeżeli sprawa wykazuje wystarczający związek
z polskim porządkiem prawnym.
§ 3. Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy o stwierdzenie zgonu cudzoziemca mającego
miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu za granicą, jeżeli zgon nastąpił
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11061. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o ubezwłasnowolnienie
osoby będącej obywatelem polskim lub cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania lub miejsce
zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli osoba, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie, jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11062. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli
jeden z małżonków albo jedna z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jest obywatelem polskim
albo, będąc cudzoziemcem, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej bądź zamierza zawrzeć małżeństwo w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej należą do
jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy majątek wspólny albo jego znaczna część znajduje się
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11063. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu stosunków między
rodzicami a dziećmi, jeżeli:
1) dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, są obywatelami polskimi.

Art. 11064. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o przysposobienie,
jeżeli osoba, która ma być przysposobiona, jest obywatelem polskim albo, będąc cudzoziemcem, ma
miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawy o przysposobienie należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy przysposabiający
jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie przysposobienia wspólnego przez małżonków wystarczające
jest, że jeden z małżonków jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce
zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli przysposabiający, a w razie przysposobienia
wspólnego – każdy z przysposabiających małżonków, oraz osoba, która ma być przysposobiona, są
obywatelami polskimi, mającymi miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1107. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu opieki i kurateli nad
osobą będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania lub miejsce
zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sprawy z zakresu kurateli nad osobą
prawną lub niebędącą osobą prawną jednostką organizacyjną, mającą siedzibę w Rzeczypospolitej
Polskiej. Ustanowienie kurateli do załatwienia poszczególnej sprawy należy do jurysdykcji
krajowej, jeżeli należy do niej ta sprawa.
§ 2. Sądy polskie mogą w razie potrzeby wydawać zarządzenia w zakresie opieki i kurateli co do
położonego w Rzeczypospolitej Polskiej majątku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania
i miejsce zwykłego pobytu za granicą, jeżeli okaże się to konieczne w interesie tego
cudzoziemca.
§ 3. Sądy polskie mogą wydawać zarządzenia w zakresie opieki i kurateli również w przypadkach
innych niż wymienione w § 1 i 2, jeżeli sprawa wykazuje wystarczający związek z polskim
porządkiem prawnym lub jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia ochrony cudzoziemcowi, który
przebywa w Rzeczypospolitej Polskiej, mającemu miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu
za granicą.

Art. 11071. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o prawa rzeczowe
na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1108. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca
w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego
znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1109. W stosunku do spadku podlegającego jurysdykcji sądu polskiego po osobie,
która w chwili śmierci nie miała miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na
wniosek polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

Art. 11091. § 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu
postępowania rejestrowego dotyczące rejestru prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą rozpoznawane przez sąd rejestrowy sprawy
o rozwiązanie osoby prawnej lub niebędącej osobą prawną jednostki organizacyjnej, jeżeli osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną ma siedzibę w Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 3. Do jurysdykcji krajowej należą również inne sprawy rozpoznawane przez sąd rejestrowy,
jeżeli właściwy miejscowo sąd rejestrowy znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1110. Do jurysdykcji krajowej należą również inne niż wymienione w art. 1106-
11091 sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli sprawa dotyczy osoby
będącej obywatelem polskim, cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby prawnej lub niebędącej osobą prawną jednostki
organizacyjnej, mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, a także, jeżeli sprawa z innych
względów wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.

Art. 11101. W sprawach o podział majątku wspólnego, o dział spadku, jak
również w sprawach dotyczących zarządu związanego ze współwłasnością i o zniesienie
współwłasności, przepisy art. 1104-11051 stosuje się odpowiednio.

Art. 11102. Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu
nieprocesowym jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na
nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

x