Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa
Tytuł I. Przepisy ogólne


(Przepis wstępny – uchylone)

Art. 1096. (uchylony)


Art. 1097. § 1. Jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia postępowania trwa
nadal, choćby jej podstawy odpadły w toku postępowania.
§ 2. Sąd nie może uznać, że brak jest jurysdykcji krajowej, jeżeli jej podstawy powstały w toku
postępowania.

Art. 1098. § 1. Jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła
przed sądem państwa obcego wcześniej niż przed sądem polskim, sąd polski zawiesza postępowanie.
Sąd nie zawiesza jednak postępowania, jeżeli orzeczenie, które ma wydać sąd państwa obcego, nie
będzie spełniało przesłanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie można oczekiwać,
że postępowanie przed sądem państwa obcego zostanie prawomocnie zakończone w rozsądnym
terminie.
§ 2. Po zakończeniu postępowania przed sądem państwa obcego, sąd umarza postępowanie, jeżeli
orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; w przeciwnym
przypadku sąd postanowi podjąć postępowanie.
§ 3. Sąd na wniosek strony może także podjąć zawieszone postępowanie, jeżeli postępowanie przed
sądem państwa obcego nie zostało zakończone w rozsądnym terminie.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed innym niż sąd organem
państwa obcego.

Art. 10981. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego
postępowania w sprawie cywilnej toczącego się przed sądem lub innym organem państwa obcego, sąd
może zawiesić postępowanie z urzędu, chyba że orzeczenie, które ma wydać sąd albo inny organ
państwa obcego, nie spełni przesłanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1099. § 1. Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym
stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek,
z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 6.
§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania.

Art. 10991. § 1. Jeżeli brak podstaw uzasadniających jurysdykcję krajową
w sprawie, a przeprowadzenie postępowania przed sądem lub innym organem państwa obcego nie jest
możliwe albo nie można wymagać jego przeprowadzenia, sprawa należy do jurysdykcji krajowej, gdy
wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.
§ 2. W razie prawomocnego ustalenia przez sąd, że orzeczenie sądu lub innego organu państwa
obcego nie podlega uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa rozstrzygnięta tym orzeczeniem
należy do jurysdykcji krajowej mimo braku podstaw uzasadniających tę jurysdykcję, jeżeli
wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.

 

x