Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny


Art. 1111. § 1. Nie mogą być pozywane przed sądy polskie następujące osoby:
1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych
państw obcych;
2) członkowie personelu dyplomatycznego przedstawicielstw państw obcych w Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-3, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej
i nie mają obywatelstwa polskiego.
§ 2. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do osób w nim wymienionych w odniesieniu do:
1) spraw z zakresu prawa rzeczowego dotyczących prywatnego mienia nieruchomego położonego
w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że mienie to jest w posiadaniu tych osób w imieniu państwa
wysyłającego dla celów przedstawicielstwa dyplomatycznego lub odpowiedniej organizacji
międzynarodowej dla celów organizacji;
2) spraw dotyczących spadków, w których osoby te występują jako spadkobiercy, zapisobiercy,
wykonawcy testamentów, zarządcy lub kuratorzy spadku w charakterze osób prywatnych, nie zaś
w imieniu państwa wysyłającego lub odpowiedniej organizacji międzynarodowej;
3) spraw dotyczących zawodowej lub gospodarczej działalności tych osób, wykonywanej przez nie
w Rzeczypospolitej Polskiej poza funkcjami urzędowymi.

Art. 1112. § 1. Nie mogą być pozywane przed sądy polskie w sprawach wchodzących w zakres
czynności dokonanych w toku pełnienia ich funkcji urzędowych następujące osoby:
1) urzędnicy pełniący funkcje konsularne w imieniu państw obcych niezależnie od posiadanego
obywatelstwa;
2) cudzoziemcy będący pracownikami administracyjnymi i technicznymi przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej lub członkami
personelu służby przedstawicielstw dyplomatycznych oraz inne osoby zrównane z nimi na mocy
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania w stosunku do urzędników pełniących funkcje konsularne
oraz pracowników administracyjnych i technicznych urzędów konsularnych w przypadku wytoczenia
przeciwko tym osobom powództw:
1) wynikłych z zawarcia przez nie umowy, w której nie występowały wyraźnie lub w sposób
dorozumiany jako przedstawiciele państwa wysyłającego;
2) o wynagrodzenie szkody powstałej w wyniku wypadku spowodowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
przez pojazd, statek morski, statek żeglugi śródlądowej lub statek powietrzny.

Art. 1113. Immunitet sądowy sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.
W razie stwierdzenia istnienia immunitetu sąd odrzuca pozew albo wniosek. Rozpoznanie sprawy
z naruszeniem immunitetu sądowego powoduje nieważność postępowania. Jeżeli osoba, przeciwko
której albo z udziałem której wszczęto sprawę, uzyska immunitet sądowy w toku postępowania, sąd
umarza postępowanie.

Art. 11131. § 1. Osoby wymienione w art. 1111 § 1, jak również osoby
wymienione w art. 1112 § 1 pkt 2, z wyjątkiem pracowników administracyjnych i technicznych
urzędów konsularnych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku składania
zeznań w charakterze świadków lub występowania w charakterze biegłego lub tłumacza, jak również
obowiązku przedstawienia dokumentu lub przedmiotu oględzin, chyba że uprawniona do tego osoba
wyrazi zgodę.
§ 2. Urzędnicy pełniący funkcje konsularne, pracownicy administracyjni i techniczni urzędów
konsularnych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 1112 § 1, jak
również członkowie personelu służby tych urzędów będący cudzoziemcami, nie mają obowiązku – co
do faktów związanych z wykonywaniem ich funkcji – składania zeznań w charakterze świadków lub
występowania w charakterze biegłych co do treści prawa państwa wysyłającego, jak również
obowiązku przedstawienia dokumentu lub przedmiotu oględzin, chyba że uprawniona do tego osoba
wyrazi zgodę.
§ 3. W razie wyrażenia zgody, o której mowa w § 1 lub 2, nie można stosować środków przymusu,
ani grozić ich zastosowaniem.

Art. 1114. § 1. Przepisy art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie mają zastosowania
w przypadku, jeżeli państwo wysyłające w sposób wyraźny zrzeknie się immunitetu sądowego
w stosunku do osób wymienionych w tych przepisach.
§ 2. W stosunku do urzędników międzynarodowych, korzystających z immunitetu sądowego,
zrzeczenie się immunitetu przewidziane w § 1 musi być dokonane przez odpowiednią organizację
międzynarodową.
§ 3. Niezależnie od postanowień § 1 i 2 osobom wymienionym w art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie
przysługuje immunitet sądowy w sprawach:
1) w których osoby te wszczynają postępowanie przed sądem polskim;
2) z powództw wzajemnych przeciwko tym osobom;
3) z powództw przeciwegzekucyjnych wytoczonych przeciwko nim.

Art. 1115. § 1. Przeciwko osobom, które na podstawie art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1
korzystają z immunitetu sądowego w zakresie przewidzianym w tych przepisach, nie może być także
prowadzona egzekucja, chyba że chodzi o sprawę, w której osobom tym nie przysługuje immunitet
sądowy.
§ 2. Przeciwko osobom określonym w § 1, w stosunku do których państwo wysyłające lub
odpowiednia organizacja międzynarodowa zrzekły się immunitetu sądowego, może być prowadzona
egzekucja jedynie w przypadku wyraźnego zrzeczenia się immunitetu przez państwo wysyłające lub
odpowiednią organizację międzynarodową także w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego.
§ 3. Jeżeli prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedopuszczalna jest egzekucja z mienia
służącego do użytku urzędowego oraz przez stosowanie przymusu wobec osoby dłużnika.
§ 4. Egzekucja jest niedopuszczalna w pomieszczeniach zajmowanych przez przedstawicielstwa
dyplomatyczne, misje zagraniczne lub urzędy konsularne państw obcych w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w mieszkaniach osób wymienionych w art. 1111 § 1, chyba że szef
przedstawicielstwa dyplomatycznego, misji zagranicznej lub urzędu konsularnego wyrazi na to
zgodę.

Art. 11151. Przepisy art. 1111-1115 stosuje się odpowiednio w postępowaniu
zabezpieczającym.

Art. 1116. W razie wątpliwości co do istnienia immunitetu sądowego lub egzekucyjnego sąd
może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o informację.

x