Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga druga. Postępowanie
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów


Art. 1137. Sąd może zabezpieczyć dowód znajdujący się w Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli jest to potrzebne do dochodzenia roszczenia za granicą. Wniosek o zabezpieczenie dowodu
składa się w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony. O terminie
wyznaczonym do przeprowadzenia dowodu zawiadamia się wnioskodawcę, chyba że zachodzi wypadek
niecierpiący zwłoki. Poza tym stosuje się odpowiednio art. 310 oraz art. 312-314.

 

x