Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga druga. Postępowanie
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń


Art. 1144. Jeżeli do uznania albo wykonania prawomocnego orzeczenia sądu polskiego za
granicą konieczne jest przedstawienie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a orzeczenie nie zawiera
uzasadnienia, sąd, który wydał orzeczenie, sporządzi uzasadnienie na wniosek strony, uczestnika
postępowania lub osoby ubiegającej się o uznanie lub wykonanie orzeczenia.

Art. 11441. Jeżeli przepisy odrębne przewidują wydanie zaświadczenia na
potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu
egzekucyjnego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zaświadczenie takie wystawia,
stosując formularz określony we właściwych przepisach odrębnych, na wniosek zainteresowanego,
przewodniczący w sądzie, który wydał orzeczenie albo zatwierdził ugodę lub przed którym ugoda
została zawarta. W przypadku innych tytułów egzekucyjnych właściwy do wystawienia zaświadczenia
jest przewodniczący w sądzie rejonowym, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

 

x