Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga druga. Postępowanie
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych


Art. 1129. Cudzoziemcy, zagraniczne osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi korzystają ze zwolnienia od kosztów sądowych na zasadach przewidzianych
w przepisach odrębnych.

 

x