Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga druga. Postępowanie
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa


Art. 1117. § 1. Zdolność sądową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi określa się według prawa właściwego dla ich
zdolności prawnej.
§ 2. Zdolność procesową podmiotów wymienionych w § 1 określa się według prawa właściwego dla
ich zdolności do czynności prawnych.
§ 3. Cudzoziemiec niemający zdolności procesowej według prawa wskazanego w § 2 może dokonywać
czynności procesowych przed sądem polskim, jeżeli miałby zdolność procesową według prawa
polskiego.

Art. 1118. (uchylony)

 

x