Kodeks Karny Wykonawczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.24

CZĘŚĆ WOJSKOWA
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie


Art. 240. Tymczasowo aresztowanych żołnierzy służby czynnej osadza się w areszcie śledczym w wydzielonych celach.
Art. 241. (uchylony).

 

x