Kodeks Karny Wykonawczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.24

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych


Art. 179. W razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych sąd zawiadamia:
1) właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu skazanego odpowiedni organ administracji publicznej,
2) Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy,
3) organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje objęte utratą,
4) organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w którego ewidencji skazany figuruje.
Art. 179a. Na postanowienie wydane na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu karnego w przedmiocie uznania pozbawienia praw publicznych za wykonane przysługuje zażalenie.

 

x