Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 01.07.2014 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.
Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Tekst Konstytucji został uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.


zm. Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319, Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471, Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946

Preambuła


Rozdział I. Rzeczpospolita


Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela


Rozdział III. Źródła prawa


Rozdział IV. Sejm i Senat


Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa


Rozdział VII. Samorząd terytorialny


Rozdział VIII. Sądy i Trybunały


Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa


Rozdział X. Finanse publiczne


Rozdział XI. Stany nadzwyczajne


Rozdział XII. Zmiana Konstytucji


Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe


x