Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VII. Procesy
CZĘŚĆ II. Proces sporny
SEKCJA I. Zwykły proces sporny
TYTUŁ IX. Stan rzeczy osądzonej i przywrócenie do stanu poprzedniego
ROZDZIAŁ II. Przywrócenie do stanu poprzedniego


Kan. 1645 – § 1. Przeciwko wyrokowi, który przeszedł w stan rzeczy osądzonej, jeżeli o jego niesprawiedliwości wyraźnie wiadomo, przysługuje prośba o przywrócenie do stanu poprzedniego.
§ 2. Nie należy sądzić, że wiadomo o wyraźnej niesprawiedliwości wyroku, chyba że:
1 wyrok opiera się w taki sposób na dowodach, które później okazały się fałszywe, że bez tych dowodów część rozstrzygająca wyroku jest nie do utrzymania;
2 zostały później odkryte dokumenty, które stwierdzają bez wątpliwości nowe fakty, domagające się przeciwnej decyzji;
3 wyrok został wydany na skutek podstępu jednej strony, na szkodę drugiej;
4 zaniedbany został w sposób oczywisty przepis ustawy, dotyczący nie samej tylko procedury;
5 wyrok przeciwny jest poprzedniej decyzji, która przeszła w stan rzeczy osądzonej.
Kan. 1646 – § 1. O przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan. 1645, § 2, nn. 1-3, należy prosić sędziego, który wydał wyrok, w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia poznania tychże motywów.
§ 2. 0 przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan.
1645, § 2, nn. 4-5, należy prosić trybunał apelacyjny w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wiadomości o ogłoszeniu wyroku; ale jeżeli w wypadku, o którym w kan. 1645,
§ 2, n. 5, wiadomość o poprzedniej decyzji później dotarła, czas upływa od tej wiadomości.
§ 3. Terminy, o których wyżej, nie biegną, jak długo pokrzywdzony jest małoletni.
Kan. 1647 – § 1. Prośba o przywrócenie do stanu poprzedniego zawiesza nie rozpoczęte jeszcze wykonanie wyroku.
§ 2. Jeżeli jednak na podstawie prawdopodobnych poszlak istniało podejrzenie, że prośbę złożono celem spowodowania zwłoki w wykonaniu wyroku, sędzia może zarządzić, by wyrok został wykonany, po przyznaniu jednak proszącemu o przywrócenie odpowiedniej kaucji, by – jeśli otrzyma przywrócenie do stanu poprzedniego – nie był poszkodowany.
Kan. 1648 – Po przyznaniu przywrócenia do stanu poprzedniego, sędzia powinien orzec o meritum sprawy.

 

x