Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VII. Procesy
CZĘŚĆ I. Postępowanie sądowe w ogólności


Kan. 1400 – § 1. Przedmiotem postępowania sądowego są:
1 dochodzenie lub obrona uprawnień osób fizycznych lub prawnych albo stwierdzenie faktów prawnych;
2 przestępstwa w tym, co dotyczy wymierzenia lub deklaracji kary.
§ 2. Natomiast spory powstałe na skutek wydania aktu władzy administracyjnej mogą być wniesione tylko do przełożonego albo do trybunału administracyjnego.
Kan. 1401 – Mocą własnego i wyłącznego prawa, Kościół rozpoznaje:
1 sprawy dotyczące rzeczy duchowych i związanych z duchowymi;
2 przekroczenie ustaw kościelnych oraz wszystkie inne, w których wchodzi w grę grzech, w tym, co dotyczy ustalenia winy i wymierzenia kar kościelnych.
Kan. 1402 – Wszystkie trybunały kościelne rządzą się kanonami, które następują, z zachowaniem norm trybunałów Stolicy Apostolskiej.
Kan. 1403 – § i. Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską.
§ 2. W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także tych spraw.

TYTUŁ I. Właściwość sądu


TYTUŁ II. Różne stopnie i rodzaje trybunałów


TYTUŁ III. Zasady działania trybunałów


TYTUŁ IV. Strony w sprawie


TYTUŁ V. Skargi i zarzuty


x